Šumava

INFO - MAPY - GPX

Šumava je rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a německého Bavorska. Německá strana bývá také nazývána Bavorský les. Šumava je nejvyšší částí Šumavské hornatiny. Délka protáhlého pohoří činí 190 km, přičemž jako jeho přirozená hranice je bráno údolí Chodské Úhlavy na severozápadu, kde na Šumavu navazuje Český les, a Vyšebrodský průsmyk na jihovýchodu, kde její podhůří hraničí s Novohradskými horami. V nejširším místě měří pás pohoří asi 45 km. Šumava má charakter ploché hornatiny s poměrně příkrými jihozápadními svahy na bavorské straně, zatímco severovýchodní svahy na české straně pozvolna přecházejí do Šumavského podhůří. Geomorfologický celek Šumava má na české straně rozlohu 1671 km2 a střední výšku 921,5 m n. m. Člení se do 6 geomorfologických podcelků: Šumavské pláně, Železnorudská hornatina, Trojmezenská hornatina, Boubínská hornatina, Želnavská hornatina a Vltavická brázda.

Nejvyšší horou Šumavy je Velký Javor (1456 m), ležící v Německu. Vrchol tvoří čtyři skupiny skal: Großer Arber, Bernstein, Richard Wagner-Spitze a Ostspitze. V blízkosti hlavního vrcholu je kaple sv. Bartoloměje z roku 1956. Z Velkého Javoru se naskýtá dokonalý kruhový výhled na mnoho vrcholů Bavorského lesa i Šumavy a dvě ledovcová jezera - Velké a Malé Javorské. Na české straně hranice je nejvyšším vrcholem Plechý (1378 m). Plechý je zároveň i nejvyšší horou rakouské Šumavy. Mezi nejvyšší hory dále patří: Velký Roklan (1453 m), Malý Roklan (1399 m), Malý Javor (1384 m).

Po plochých šumavských hřbetech probíhá hlavní evropské rozvodí mezi mořem Severním a Černým. Pohoří je prameništěm několika významných řek - např. Vltavy, Otavy, Úhlavy, Blanice, Volyňky náležející do povodí Severního moře a Řezné, Ilzu, Grosse Mühl v povodí Černého moře. Specifickým jevem jsou na Šumavě přirozená ledovcová jezera, která se vyskytují v nadmořské výšce kolem 1000 m.

Centrální části Šumavy/Bavorského lesa jsou dnes chráněny jako národní parky. Společně tvoří jeden z nejznámějších a s celkovou plochou více než 900 km² i jeden z nejrozsáhlejších bilaterálních národních parků Evropy. Na české straně byla v roce 1963 zřízena Chráněná krajinná oblast Šumava. Její nejvzácnější partie, pro které byl schválen přísnější režim ochrany, se v roce 1991 staly národním parkem. NP Šumava je největší ze čtyř národních parků (68 064 ha) České republiky. Ze zbytku původní CHKO se zároveň v podstatě stalo ochranné pásmo nového národního parku s rozlohou 94 448 ha se zvláštním statusem mezi českými CHKO. Na německé straně byl roku 1970 vyhlášen Národní park Bavorský les.

Oblast národního parku Šumava je turisticky velmi populární. V létě se turistický ruch soustřeďuje především do oblasti šumavských jezer, slatí v okolí Modravy, Kvildy a Borové Lady, k pramenu Vltavy, na Poledník, do Povydří a blízkého Srní a do oblasti Nové Pece. V zimě je pak pro lyžaře nejzajímavější Modrava a Kvilda. Horní tok Vltavy je oblíben vodáky.


Zde si můžeš stáhnout mapy a GPX.